DE BESTE AMERIKAANSE PRODUCTEN AT

Voorwaarden Général van Verkoop

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bepalen alle regels die van toepassing zijn op elke raadpleging van de informatie die op deze site toegankelijk is. Elke gebruiker van de site wordt op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden, aanvaardt ze en erkent ze te goeder trouw na te leven.

Wie zijn wij? Mondial Pharma, opgericht door een Franse doctor in de farmacie, is gespecialiseerd inde online verkoop van voedingssupplementen en cosmetica.

Mondial Pharma biedt gemakkelijke toegang tot voedings- en cosmetische documentatie over de best verkochte producten tegen lage prijzen. Over elke productbeschrijving en verpakking kunnen gebruikers praktische en wetenschappelijke informatie vinden. We streven ernaar om zowel de inhoud als de bruikbaarheid van de site voortdurend te verbeteren.

De site wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe producten die wetenschappelijke innovaties brengen. Omwille van de farmaceutische nauwkeurigheid selecteren we de meest effectieve producten door hun kwaliteit te controleren.

Ons motto is om uw keuze voor effectieve producten van hoge kwaliteit tegen lage prijzen te vergemakkelijken volgens uw criteria. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zullen al uw vragen nauwkeurig en snel beantwoorden.

Definities:

Gebruiker: elke internetgebruiker die is verbonden met deze site, met of zonder wachtwoord.

Diensten: alle informatie, inhoud, toepassingen op deze site.

Online drogisterij: Verkoop van cosmetische producten en voedingssupplementen.

Diensten: alle diensten die specifiek toegankelijk zijn op mondialpharma.com

Mondialpharma.com: site die parafarmaceutische, cosmetische en voedingsproducten verkoopt.

Sitebeheerder: directeur publicatie van de site.

Diensten geleverd op Mondialpharma.com:

1 Soort diensten

De site biedt zijn gebruikers een reeks schaalbare services, waaronder:

- Documentaire databases over de verkochte producten

- Toegang tot het assortiment producten dat op de site wordt verkocht.

2 Toegang tot diensten

De informatie op de site is toegankelijk zonder voorafgaande registratie door de gebruiker. Het gebruik van deze diensten blijft echter onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De gebruiker stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken, deze voor zichzelf of het bedrijf dat vertegenwoordigt bij te werken, zoals vereist in alle vormen op de website Mondialpharma.com. Het gebruik van deze diensten blijft echter onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Regels voor het gebruik van diensten: de gebruiker moet de site gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving en de rechten van derden.

Redactionele inhoud

  1. De informatie verstrekt door Mondialpharma.com is louter informatief. Mondialpharma kan niet instaan ​​voor en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en actualiteit van de informatie die op haar site wordt gepubliceerd.
  2. Sommige landen brengen mogelijk douanekosten in rekening of nemen zelfs zendingen in beslag. In dit geval betalen we de goederen niet terug, tenzij ze intact aan ons worden geretourneerd. De validatie van de bestelbon houdt de definitieve en onherroepelijke instemming met alle algemene verkoopvoorwaarden in. Het is ondubbelzinnig dat de gebruiker deze algemene voorwaarden te allen tijde vrij kan raadplegen.

Brief aan abonnees:

De gebruiker heeft door zich te registreren de mogelijkheid om de brief aan abonnees te ontvangen (informatie over nieuwe producten, wetenschappelijk nieuws, promoties) Het enige wat hij hoeft te doen is zijn e-mailadres mee te delen. Dit adres mag in geen geval worden doorgegeven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, stuurt u ons gewoon een bericht om uw abonnement te beëindigen. Mondialpharma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de ontvangst door de gebruiker van massamailings van e-mails verzonden door adverteerders.

Contract: aansprakelijkheid en garantie Mondialpharma biedt producten te koop aan die worden verzonden vanuit ons internationale hoofdkantoor op het volgende adres:

Mondialpharma
12864 Biscayne Blvd
North Miami, FL 33161 (VS)

In het geval dat er douanekosten moeten worden betaald bij ontvangst van het pakket, wat af en toe kan voorkomen, of bankkosten, en zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, houd er dan rekening mee dat de volledige verantwoordelijkheid voor de extra kosten voor de ontvanger van het pakket.

Sommige landen kunnen zelfs zendingen in beslag nemen. In dit geval zullen we de goederen niet terugbetalen tenzij ze intact aan ons worden geretourneerd en zullen we de waarde van uw bestelling terugbetalen minus 25% herverpakkingskosten inclusief de verzendkosten van het pakket.

t13>

Mondialpharma en de werfleider verbinden zich ertoe alle middelen aan te wenden die tot hun beschikking staan ​​om de goede uitvoering van de diensten te verzekeren.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat hun verantwoordelijkheid niet kan worden genomen in geval van overmacht, toevallige gebeurtenis, handeling van een derde partij en meer in het algemeen elke handeling buiten hun controle, en elk gebruik van de site dat niet in overeenstemming is met deze algemene omstandigheden en kan deze correcte uitvoering schaden.

Mondialpharma stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of producten te verstrekken, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het ontbreken van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website. De informatie, teksten, diensten en elk ander element op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Bijgevolg erkent de gebruiker het gebruik van de diensten van de site onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de inherente beperkingen van het internetnetwerk en kan de verantwoordelijkheid van Mondialpharma en/of de sitebeheerder niet aanvaarden in geval van vertraging of onderbreking van de beschikbaarheid van de site. Hij erkent te zijn geïnformeerd dat deze site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. De diensten kunnen ook worden onderbroken voor onderhouds- en ontwikkelingsbehoeften Mondialpharma en de sitebeheerder zijn uitdrukkelijk aansprakelijk voor de gevolgen die een logische aanval zou hebben voor de gebruiker, of voor elke hack waaraan de site of het servercentrum zou kunnen worden blootgesteld ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.

Intellectuele eigendom

  1. Copyright: Gebruiker erkent:

-Dat de site (algemene structuren, software, teksten, afbeeldingen, pagina's, scripts, pictogrammen, knowhow en elk ander element) het exclusieve eigendom is van de sitebeheerder en een intellectueel werk vormt dat wordt beschermd door het auteursrecht (artikelen L.111-1 en volgende van de intellectuele eigendomscode).Dat alle informatie die op de site toegankelijk is (in het bijzonder teksten, foto's, iconen, diagrammen, applicaties en inhoud van welke aard dan ook) auteursrechtelijk beschermd is ten voordele van Mondialpharma, de sitebeheerder en/of enige derde die hier rechten op heeft informatie ---Dat het gebruik van de site en de toegang tot bepaalde diensten op geen enkele manier enige overdracht van rechten of toestemming inhoudt om een ​​van de elementen die toegankelijk zijn op de site te reproduceren Elke weergave, volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging, verzending, herdistributie, vertaling, verkoop, commerciële exploitatie of hergebruik van deze site en alle inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder de toestemming van Mondialpharma is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft met de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom .

  1. Handelsmerken De handelsmerken van Mondialpharma en haar partners, evenals de logo's die op de site verschijnen, zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken (semi-figuratief of niet). Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, gemaakt van de elementen van de site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun beheerders, is daarom verboden, in de zin van artikel L.713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
  2. Databases: De gebruiker wordt eraan herinnerd dat de databases die op deze site voorkomen, beschermd zijn door het auteursrecht en door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in de code van de intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de rechtsbescherming van databanken.
  3. Hypertext-links: De hypertext-links die in het kader van deze site zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar partners, zijn onderworpen aan voorafgaande toestemming. Eenieder mag alleen een hyperlink naar deze site plaatsen na een verzoek per e-mail te hebben gestuurd en de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster te hebben verkregen.

Persoonlijke gegevens:
De gebruiker wordt er in het bijzonder op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt via de formulieren die op de sites aanwezig zijn, nodig zijn om beantwoorden aan zijn verzoek, en zijn bestemd voor Mondialpharma, verantwoordelijk voor de verwerking, voor administratieve en commerciële doeleinden. Gebruikers van de Mondialpharma-site zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Wet op de gegevensbescherming, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding kan worden bestraft met strafrechtelijke sancties. Met betrekking tot de persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben, moeten zij zich in het bijzonder onthouden van elke verzameling, elk misbruik en in het algemeen elke handeling die de privacy of de reputatie van personen kan schenden L De gebruiker wordt er in het bijzonder op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de Wet op de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, zijn de informatie die door de gebruiker wordt meegedeeld via de formulieren die op de site aanwezig zijn, noodzakelijk om zijn verzoek te beantwoorden en zijn bestemd voor de beheerder van de website , verantwoordelijk voor de verwerking voor administratieve en commerciële doeleinden. Ze kunnen, tenzij de betrokken gebruiker zich hiertegen verzet, aan zijn partners worden meegedeeld.

Kwaliteitsgarantie:
In tegenstelling tot andere voedingssites die hun eigen merkproducten aanbieden, zal Mondialpharma geen generiek product aanbieden dat is vervaardigd door laboratoria waarvan de oorsprong onbekend is. We garanderen de kwaliteit van onze producten door een strikte controle van de houdbaarheidsdata.Alle producten waarnaar in de Mondialpharmacom-catalogus wordt verwezen, worden vervaardigd door internationaal gerenommeerde laboratoria.

Retourneren van producten 1. De klant beschikt over een herroepingstermijn van 7 volle dagen vanaf de levering om de producten op eigen kosten aan ons te retourneren voor omruiling of terugbetaling zonder rechtvaardiging of boete. Wanneer de termijn van zeven dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 2. Neem voor alle verzoeken met betrekking tot het retourneren van een product contact met ons op via het e-mailadres contact@mondialpharma.com met vermelding van uw naam, het bestelnummer en een korte omschrijving van het probleem. We sturen je dan volledige instructies waarin wordt uitgelegd hoe je je pakket kunt retourneren.

  1. Teruggestuurde producten moeten in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.) verkeren, naar behoren verzegeld.
  2. De verzendkosten voor het terugzenden van de goederen naar hun oorspronkelijke plaats van herkomst zijn voor rekening van de klant. 5. Elk pakket dat bij levering wordt geweigerd om extra kosten of om een ​​andere reden, wordt terugbetaald na ontvangst en verificatie van de inhoud en de status van de bestelling voor een bedrag dat overeenkomt met het totaal van uw bestelling minus 25% herverpakkingskosten inclusief de kosten van verzending van het pakket.

MONDIALPHARMA KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIEFSTAL OF VERLIES VAN VERZONDEN PRODUCTEN. De verbintenis van Mondialpharma is om naar de bestelde producten te verzenden, maar haar verantwoordelijkheid eindigt wanneer het pakket is overgenomen door La Poste. We wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, verschillende soorten verslechtering waarvoor we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden zodra het pakket is toevertrouwd aan La Poste, bewijs van levering aan l 'support .

Mondialpharma kan, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang, deze Voorwaarden wijzigen. De verkopen door Mondialpharma zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden waaraan de koper verklaart zich zonder beperking of voorbehoud te houden door het simpele feit dat hij de site van Mondialpharma betreedt. Indien de gebruiker van deze website deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van de diensten aangeboden door Mondialpharma.

Deze algemene verkoopvoorwaarden specificeren in het bijzonder de voorwaarden voor bestelling, betaling en beheer van eventuele retourzendingen van door gebruikers bestelde producten. De gebruiker kan deze algemene verkoopvoorwaarden eenvoudig, vrij en op elk moment raadplegen door op de site te klikken op de link "Algemene voorwaarden". Elke bestelling van producten die door een gebruiker bij Mondialpharma worden geplaatst, houdt dus de definitieve en onherroepelijke instemming van de klant in. op alle algemene verkoopvoorwaarden.

Elke foutieve of ontbrekende en noodzakelijke vermelding in het leveringsadres en de identiteit van de klant ontheft Mondialpharma.com van de verantwoordelijkheid voor de levering of het verlies van het pakket.

We accepteren alleen bestellingen die vergezeld gaan van hun betaling. Elke bestelling die wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van de persoon of het bedrijf die deze schrijft. De persoon of het bedrijf moet de totale portokosten betalen, in overeenstemming met de voorwaarden van de vervoerder, ongeacht het land. De validatie van de bestelling op onze site impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden.

.

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bepalen alle
regels die van toepassing zijn op elke raadpleging van de informatie die op deze site toegankelijk is. Elke gebruiker van de site wordt op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden, aanvaardt ze en erkent ze te goeder trouw na te leven.

Wie zijn wij?

Mondial Pharma, opgericht door een Franse apotheekdokter, is de leider in online verkoop, gespecialiseerd in voedingssupplementen en cosmetica.

Mondial Pharma biedt gemakkelijke toegang tot voedings- en cosmetische documentatie over de best verkochte producten tegen lage prijzen. Gebruikers kunnen praktische en wetenschappelijke informatie vinden over elke productbeschrijving en verpakking.

Mondial Pharma biedt gemakkelijke toegang tot voedings- en cosmetische documentatie over de best verkochte producten tegen lage prijzen.

Definities

Gebruiker: Elke internetgebruiker die is verbonden met deze site, met of zonder wachtwoord.
Diensten: Alle informatie, inhoud, toepassingen op deze site. Online parafarmacie: Verkoop van cosmetische producten en voedingssupplementen.
Diensten: Alle diensten die specifiek toegankelijk zijn op mondialpharma.com.Mondialpharma.com: Site voor de verkoop van parafarmaceutische, cosmetische en voedingsproducten.
Sitemanager: directeur van de publicatie van de site.

Diensten geleverd op Mondialpharma.com

1. Aard van de services
De site biedt zijn gebruikers een reeks evoluerende services, waaronder:
- Documentaire databases over de verkochte producten.
- Toegang tot het assortiment producten dat op de site wordt verkocht.

2. Toegang tot diensten

De informatie op de site is toegankelijk zonder voorafgaande registratie door de gebruiker. Het gebruik van deze diensten blijft echter onderworpen aan deze voorwaarden

De informatie op de site is toegankelijk zonder voorafgaande registratie door de gebruiker

Redactionele inhoud

1. De informatie verstrekt door Mondialpharma.com is louter informatief. Mondialpharma kan niet instaan ​​voor en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en actualiteit van de informatie die op haar site wordt gepubliceerd.

2. Sommige landen kunnen douanekosten in rekening brengen of zelfs zendingen in beslag nemen. In dit geval betalen we de goederen niet terug, tenzij ze intact aan ons worden geretourneerd. De validatie van de bestelbon houdt de definitieve en onherroepelijke instemming met alle algemene verkoopvoorwaarden in. Het is ondubbelzinnig dat de gebruiker deze algemene voorwaarden te allen tijde vrij kan raadplegen.

Brief aan abonnees

De gebruiker heeft de mogelijkheid door zich te abonneren om de brief aan abonnees te ontvangen (informatie over nieuwe producten, wetenschappelijk nieuws, promoties). adres mag in geen geval worden doorgegeven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, volstaat het ons een bericht te sturen dat uw abonnement opzegt. Mondialpharma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ontvangst, door de gebruiker, van massamailings van e-mails verzonden door adverteerders.

Contract: aansprakelijkheid en garantie

Mondialpharma biedt producten te koop aan die worden verzonden vanuit ons internationale hoofdkantoor in

Mondialpharma

12864 Biscayne BLVD

North Miami, FL 33181 States)

Intellectuele eigendom

1. Copyright
Gebruiker erkent:

2. Merken

De handelsmerken van Mondialpharma en haar partners, evenals de logo's die op de site verschijnen, zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken (semi-figuratief of niet). Elke
gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt van de elementen van de site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun managers, is daarom verboden, in de zin van artikel L.713-2 van de Intellectuele Eigendom Code.

3. Databases:

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat de databases die op deze site voorkomen, beschermd zijn door het auteursrecht en door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998
die deze omzet in de intellectuele eigendomscode van de Europese richtlijn van 11 maart , 1996 met betrekking tot de rechtsbescherming van databanken.

4. Hyperlinks:

Voor de hyperlinks die in het kader van deze site zijn opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, en in het bijzonder naar partners, is vooraf toestemming gegeven. een verzoek per e-mail en voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster

Naam gegevens:

De gebruiker wordt er in het bijzonder op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt via de formulieren die op de sites aanwezig zijn, noodzakelijk is om op zijn verzoek te antwoorden,

t1>

De gebruiker wordt er in het bijzonder op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de Wet op de gegevensbescherming, bestanden

Kwaliteitsgarantie

In tegenstelling tot andere voedingssites die hun eigen merkproducten aanbieden, zal Mondialpharma geen generieke producten aanbieden die zijn vervaardigd door laboratoria van onbekende
oorsprong.

Product retourneren

1. De klant beschikt over een herroepingstermijn van 7 volle dagen vanaf de levering om de producten op zijn kosten aan ons terug te sturen voor omruiling of terugbetaling
zonder rechtvaardiging of boete. Wanneer de termijn van zeven dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag,

Diversen

Mondialpharma kan, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, deze
Verkopen door Mondialpharma aanpassen aan de algemene verkoopvoorwaarden waaraan

MEEST GEVRAAGDE MERKEN